Oorzaken en gevolgen van werkstress

Oorzaken

De zwaarte van het werk wordt bepaald door werkstressoren. Deze werkstressoren kunnen te maken hebben met de 3 A’s uit paragraaf 3.2; Arbeidsinhoud en werk­wijze (wat moet er gebeuren en op welke manier), de Ar­beids­omstan­dighe­den (in welke situatie moet ge­werkt worden) en de Arbeids­ver­houdingen (sfeer, col­legialiteit en invloed). Aan deze opsomming kan ook Arbeids­voor­waarden (belo­ning, perspec­tieven en werktijdre­ge­ling) toegevoegd worden. Hieronder een aantal voorbeelden van werkstressoren op het gebied van Arbeidsomstandigheden. De andere voorbeelden zijn terug te vinden in paragraaf 3.2.

Arbeidsvoorwaarden:

– onregelmatige werktijden

– lage beloning

– stukloon, premieloon

– beperkte loopbaanmogelijkheden

– werkonzekerheid 

Tip: Maak mogelijke werkstressoren bespreekbaar. Vraag wat de werknemer positief en negatief vindt aan het werk. Vraag hoe de werkomstandigheden, sfeer etc. kunnen worden verbeterd. Nodig de werknemer uit om kritiek te uiten op arbeidsomstandigheden, sfeer, management, leidinggevende etc. en aan te geven wat als positief wordt ervaren en wat als negatief. 

Gevolgen

Naast de gevolgen van werkstress op individueel niveau, die bij vraag 2 besproken zijn, zijn er ook gevolgen van werkstress op organisatieniveau. Deze kunnen divers zijn en hebben een ongunstig effect op de bedrijfsdoelstellingen. De gevolgen van werkstress kunnen per afdeling of functiegroep verschillen. De volgende gevolgen van werkstress kunnen zich binnen een organisatie voordoen:

Gevolgen van werkstress op organisatieniveau:

– ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

– verloop onder medewerkers

– slechter functioneren van werknemers

– veel conflicten op de werkvloer

– verminderde productie

– teruglopende productkwaliteit

– verminderde slagvaardigheid van het bedrijf

– verslechterde werksfeer

Schuiven naar boven
0
0
0